Agriline » Services » Agricultural analysesFarm equipment repairsLining services » Soil testing for the presence of cyst-forming nematodes (nematodes)

Soil testing for the presence of cyst-forming nematodes (nematodes)

PDF
Soil testing for the presence of cyst-forming nematodes (nematodes)
1/1
PDF
Contact the seller
Type agricultural analysis
Location Poland
Placed on Feb 9, 2024
Seller stock ID C116-68944
Details:
English
Polish
Automatically translated from Polish
Nematodes are internal sessile plant parasites. In spring, invasive larvae hatch from cysts in the soil and penetrate the roots of host plants. Plants inhabited by nematodes change their shape, often creating the so-called a beard of adventitious roots. The plants are smaller, stunted, their leaves turn yellow and may dry out prematurely.
Cysts with viable eggs can survive in the soil for up...
Nematodes are internal sessile plant parasites. In spring, invasive larvae hatch from cysts in the soil and penetrate the roots of host plants. Plants inhabited by nematodes change their shape, often creating the so-called a beard of adventitious roots. The plants are smaller, stunted, their leaves turn yellow and may dry out prematurely.
Cysts with viable eggs can survive in the soil for up to several years.
Cyst-forming nematodes are primarily cyst nematodes, including:

beet cyst nematode
potato cyst nematode
cabbage nematode
aggressive cyst nematode
corn cyst nematode
carrot cyst nematode
pea cyst nematode
clover cyst nematode

Among cultivated plants, cyst nematodes most often attack potatoes, beets, tomatoes, cabbage and broccoli.
To a lesser extent, carrots and peppers.

Instructions for collecting soil samples for testing for the presence of cyst-forming nematodes
two types of analyzes performed during and outside the plant growing season:

I. Soil testing outside plant vegetation


Prepare a general sample according to the guidelines:


the overall (averaged) sample should represent an area that is uniform in terms of soil type, terrain, cultivated plants and fertilization,
the area of the area for the total sample should be 1-2 ha,


To obtain the overall sample:


collect 15-20 primary (single) samples from each hectare, which are to be represented by a total sample weighing approximately 1 kg. From an area exceeding 1 ha, the number of primary samples should be proportionally increased.
When taking samples, we move in a zigzag or diagonally across the field


Primary samples are taken with a soil stick from the top layer of soil up to 30 cm, following the steps below:


set the stick vertically to the soil surface,
press into the soil as far as it will go (to the height of the limiting bar),
make a full turn and remove the cane,
transfer the contents of the cane's recess (reservoir) to an appropriate container,
After taking individual samples, mix everything and fill the box or plastic bag.


Sampling with a spade is also allowed. In such a case, a vertical patch of soil 0.5 cm thick should be cut off with a spade from a depth of up to 30 cm. Pour the soil from the middle part of the spade into an appropriate container. The overall (averaged) sample should consist of 15-20 primary (individual) samples. Mix everything and separate about 1 kg of soil into a plastic bag.


II. Soil testing during plant vegetation

Prepare a general sample according to the guidelines:


take plant samples together with the root ball from places where plots showing anomalies are observed (deformations, dwarfing, necrosis, wilting, flowering disorders),
we take plants with disease symptoms but they are alive for testing, completely dry plants are not suitable,
the sample consists of 3-5 plants dug with the root ball and fine roots (we do not shake off the soil because the roots cannot die during transport),
plants for analysis must have green leaves, buds, growth cones and live roots,
in the case of woody plants, cut the above-ground part to a height of 30-50 cm.


Preparing the sample for shipment

It is recommended that plant samples be packed in plastic bags. The following information is placed on the bag:


first name and last name,
sample number,
plant species and variety,
name of the place or plot number from which the samples were taken,
date of sample collection.


Please download and complete: Sample description card - nematodes (Appendix No. 1), paying attention to the compliance of the markings on the packages with the samples. In addition to providing the crop or planned crop (plant species), it is worth providing the forecrop or previous crop. In the case of perennial plants, provide the age of the plantation.
Properly prepared samples together with the completed card (Appendix No. 1) should be carefully packed and delivered to the headquarters of the Agro Smart Lab laboratory or sent by post to the following address: Agro Smart Lab Sp. z o. o., Niegardów 26, 32-104 Koniusza
Samples should be delivered as soon as possible after collection. We recommend expedited shipping at the beginning of the week.

Sampling form - soil pathogens and nematodes - Download
Lead time

Analysis results are usually ready within 14 days. This time may increase in the case of a larger number of attempts or shorten in the case of single attempts.
brand: AGRO SMART LAB
Show more
Mątwiki należą do wewnętrznych osiadłych pasożytów roślin. Wiosną z cyst znajdujących się w glebie wylęgają się larwy inwazyjne, które wnikają do korzeni roślin żywicielskich. Zasiedlone przez nicienie rośliny zmieniają swój kształt, tworząc często tzw. brodę z korzeni przybyszowych. Rośliny są mniejsze, skarłowaciałe, ich liście żółkną w konsekwencji czego mogą przedwcześnie zasychać. 
Cysty z żywotnymi jajami mogą przetrwać nawet kilka lat w glebie. 
Nicienie tworzące cysty to przede wszystkim mątwiki, wśród nich wyróżniamy:

mątwik burakowy
mątwik ziemniaczany
mątwik kapuściany
mątwik agresywny
mątwik zbożowy
mątwik marchwiany
mątwik grochowy
mątwik koniczynowy

Wśród roślin uprawnych mątwiki najczęściej atakują ziemniaki, buraki, pomidor, kapustę i brokuł.
W mniejszym stopniu marchew i paprykę.
 
Instrukcja poboru prób gleby do badań na obecność nicieni tworzących cysty 
dwa rodzaje analiz wykonywanych w trakcie i poza okresem wegetacyjnym roślin:
 
I. Badanie gleby poza wegetacją roślin
 

Próbę ogólną sporządzić według wytycznych:


próbka ogólna (uśredniona) powinna reprezentować obszar o jednolity pod względem rodzaju gleby, ukształtowania terenu, uprawianej rośliny i nawożenia,
powierzchnia terenu przypadająca na próbę ogólną powinna wynosić 1-2 ha,


W celu uzyskania próby ogólnej:


pobrać z każdego hektara 15-20 próbek pierwotnych (pojedynczych), które ma reprezentować próba ogólna o wadze około 1 kg. Z powierzchni powyżej 1 ha należy proporcjonalnie zwiększyć liczbę próbek pierwotnych.
pobierając próbki poruszamy się zygzakiem lub po przekątnej pola


Próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy gleby do 30 cm, kolejno wykonując czynności:


pionowo ustawić laskę do powierzchni gleby,
wcisnąć w glebę do oporu (na wysokość poprzeczki ograniczającej),
wykonać pełny obrót i wyjąć laskę,
zawartość wgłębienia (zasobnika) laski przenieść do odpowiedniego pojemnika,
po pobraniu próbek pojedynczych całość wymieszać i napełnić kartonik lub torebkę foliową.


Dopuszcza się również pobieranie próbek za pomocą szpadla. W takim przypadku należy odkroić szpadlem z głębokości do 30 cm pionowy płat gleby grubości 0,5 cm. Glebę z części środkowej szpadla wsypać do odpowiedniego pojemnika. Na próbę ogólną (uśrednioną) powinno składać się 15-20 próbek pierwotnych (pojedynczych). Całość wymieszać i wydzielić około 1 kg gleby do foliowej torebki.

 
II. Badanie gleby w trakcie wegetacji roślin

Próbę ogólną sporządzić według wytycznych:


próby roślin wraz z bryłą korzeniową pobrać z miejsc gdzie obserwowane są place wykazujące anomalie (deformacje, karłowacenie, nekrozy, więdnięcie, zaburzenia kwitnienia),
do badania pobieramy rośliny z objawami chorobowymi ale żywe, nie nadają się rośliny całkowicie uschnięte,
próbę stanowią 3-5 roślin wykopanych z bryłą korzeniową wraz z drobnymi korzeniami (nie otrząsamy ziemi, ponieważ korzenie nie mogą obumrzeć w trakcie transportu),
rośliny do analizy muszą mieć zielone liście, posiadać pąki, stożki wzrostu oraz żywe korzenie,
w przypadku roślin zdrewniałych, nadziemną część przycinamy do wysokości 30-50 cm.

 
 Przygotowanie próby do wysyłki

Zaleca się aby próby roślin pakowane były w torebki foliowe. Na torebce umieszcza się następujące dane:


imię i nazwisko,
numer próby,
gatunek i odmianę rośliny,
nazwa miejsca lub numer działki z której pobrano próby,
datę pobrania próby.


Należy pobrać i wypełnić: Karta opisu próby - nicienie(zał. nr 1) zwracając uwagę na zgodność oznaczeń umieszczonych na opakowaniach z próbami. Prócz podania uprawy lub planowanej uprawy (gatunek rośliny) warto podać przedplon lub poprzednią uprawę. W przypadku roślin wieloletnich podać wiek plantacji.
Odpowiednio przygotowane próby wraz z wypełnioną kartą (zał. nr 1) należy dokładnie zapakować i dostarczyć do siedziby laboratorium Agro Smart Lab lub przesłać drogą pocztową na adres: Agro Smart Lab Sp. z o.o., Niegardów 26, 32-104 Koniusza
Próby powinny być dostarczone w jak najkrótszym czasie od pobrania. Zalecamy wysyłkę na początku tygodnia w trybie przyspieszonym.

Formularz poboru prób - patogeny glebowe i nicienie - Pobierz
Czas realizacji

Wyniki analiz zwykle są gotowe w ciągu 14 dni. Czas ten może się wydłużyć w przypadku większej liczby prób bądź skrócić w przypadku pojedynczych prób.
marka: AGRO SMART LAB
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads